Prof. Dr. Bódy Zsombor

egyetemi tanár, tudományos főmunkatárs

Érdeklődési terület: Magyarország és Közép-Európa 20. századi társadalomtörténete, elsősorban: háború és társadalom, ipari munkásság, jóléti állam, technokrácia az államszocializmus idején

E-mail: body.zsombor@tatk.elte.hu
Telefon: +36 1 372-2500/6874

Iroda: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a, 2.136. szoba.

Bódy Zsombor, egyetemi tanár, az ELTE TáTK Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszékének oktatója.

Tanulmányait az ELTE-n végezte szociológia és történelem szakon, az ELTE BTK Gazdaság és Társadalomtörténeti programjában doktorált, az ELTE Társadalomtudományi Karán habilitált. Kutatói érdeklődése eddigi több mint két évtizedes pályáján a 20. századi társadalomtörténet különböző kérdéseire irányult: a szociálpolitika és a jóléti állam fejlődését alakító szereplők történetére; a munka világára; a lakhatás és a fogyasztás társadalomtörténetére; az első világháború és a hadigazdálkodás társadalmi hatásaira az iparban és a közellátásban; a technokrácia mibenlétére és a technokrata csoportok helyzetére a második világháború időszakában és a szocialista korszak első két évtizedében. A Globalizációtörténeti Kutatócsoportban kutatásai Magyarország egyes nemzetközi szervezetekben való tagságának történetére (pl. ILO), és a magyar technokrata, szakértői csoportok nemzetközi beágyazottságának, kapcsolatrendszerének történetére irányulnak.

Szakmai önéletrajz

Bódy Zsombor

Munkahely címe: ELTE TáTK Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a, 2.136. szoba.
Tel.: +36 1 372 2500/6874
E-mail: body.zsombor@tatk.elte.hu

Diplomák és fokozatok

2022

Az MTA Doktora cím elnyerése

2011

Habilitáció, Szociológia, ELTE Társadalomtudományi Kar, Budapest

2001

Ph.D., Társadalomtörténet, ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest

2000

Szociológia diploma, ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest

1997

DEA fokozat „Histoire et civilisation”, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris

1995

Történelem diploma, ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest

Munkahelyek

2020–

ELTE TáTK Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszék

2011–2020

PPKE BTK Szociológia Intézet

2014

Ösztöndíjas, Imre Kertesz Kolleg, Friedrich-Schiller-Universität, Jena

1998–2011

Miskolci Egyetem, NTK Jelenkori Magyar Történeti Tanszék

Tisztségek, tagságok

A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület tagja, 2016-tól alelnöke

A Korall Társadalomtörténeti folyóirat szerkesztőségének tagja

Kutatási projektek (válogatás)

2016–2021

Trianon 100 Lendület Projekt, kutatási terület: élelmiszer-ellátás az I. világháborúban és az azt követő időszakban.

2012–2015

Részvétel az „Otthon, lakás, lakhatás Budapesten, 1870–1945” c. OTKA kutatásban

2007–2010

Részvétel az „Agrarismus in Ostmitteleuropa 1890–1960“, című, a Kulturwissenschaftliche Fakultät Forschungsstelle für Wirtschafts- und Sozialgeschichte Ostmitteleuropas, Viadrina Universität Frankfurt/O. által koordinált  Volkswagen Stiftung projectben

2005–2006

Deák Ferenc kutatói ösztöndíj

2001–2004

Bolyai János kutatói ösztöndíj

Válogatott publikációk

Opening Up to the “Third World” or Taking a Detour to the “West”?: The Hungarian Presence in Algeria from the 1960s to the 1980s. Comparativ, vol. 33. (2023) no. 3. 377–399.

A World Lifted off Its Hinges: The Social Impact of World War I on Hungary. Hungarian Historical Review, vol. 11. (2022) no. 4. 702–732.

Technokrata transznacionálé az 1960-as években és a keleti blokk önállósága a globalizáció szempontjából. Korall, 22. évf. (2021) 85. sz. 113–137.

Az önmagára irányuló tekintet. Van-e jelenkortörténet, és ha nincs, mi az? Századok, 154. évf. (2020) 6. sz. 1293–1316.

(Stanislav Holubeccel együtt) Social Structure, mobility and education. In: Wlodzimierz Borodziej – Stanislav Holubec; Joachim von Puttkamer (ed.): The Routledge History Handbook of Central and Eastern Europe in the Twentieth Century. London: Routledge 2020. 64–128.

“A dolgozók uszályába” kerülni: technokrácia, párt, szakmunkások és vállalkozói funkciók az Ikarus Karosszéria- és Járműgyárban 1947 és 1953 között. Korall, 20. évf. (2019) 76. sz. 42–68.

Élelmiszer-ellátás piac és kötött gazdálkodás között a háború és az összeomlás idején. In: Bódy Zsombor (szerk.) Háborúból békébe: a magyar társadalom 1918 után : Konfliktusok, kihívások, változások a háború és az összeomlás nyomán.  Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2018. 151–194.

Gyár és földbirtok a nagy háborúban és az összeomlásban. Századok, 152. évf. (2018) 6. sz. 1261–1292.

Elitek a két világháború közötti Magyarországon. Századvég, 22. évf. (2017) 85. sz. 5–29.

Az 1956-os forradalom és következményei az Ikarus gyárban: Kontinuitás és diszkontinuitás. In: Rainer M. János – Valuch Tibor (szerk.): Munkások ’56. Budapest: 1956-os Intézet, 2017. 80–94.

A Népességtudományi Kutatóintézet története és a népesedéspolitika a Kádár-rendszerben. Demográfia, 59. évf. (2016) 4. sz. 265–300.

Az ipari munka társadalma: Szociális kihívások, liberális és korporatív válaszok Magyarországon a 19. század végétől a második világháborúig. Budapest: Argumentum Kiadó, 2010. 253 p.

Egy társadalmi osztály születése. A magántisztviselők társadalomtörténete 1890–1938. Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2003. 277 p.

Teljes publikációs lista