Simonkay Márton

tudományos segédmunkatárs

Érdeklődési terület: 19–20. századi európai és magyar környezettörténet, tantárgy-pedagógia

Email: simarci@gmail.com

Telefon: +36 1 372 2500/6874

Iroda: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A 7.23 szoba

Simonkay Márton, tudományos segédmunkatárs, az MTA−SZTE−ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport, valamint az ELTE BTK Vállalkozástörténeti Kutatócsoport tagja. Érdeklődési körébe tartoznak a 19−20. hazai környezet-, gazdaság- és társadalomtörténet egyes kérdései, valamint a tantárgy-pedagógia.

Egyetemi tanulmányait az ELTE különböző karain (BTK, PPK, TTK), történelem–földrajz tanári szakon, valamint az ELTE Eötvös Collegiumban végezte. 2016-ban diplomázott, majd ezt követően, 2016-tól ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola, Társadalom- és gazdaságtörténet Doktori Programjának doktorandusza lett. Disszertációját 2024-ben védte meg. Korábban három éven át tanított a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban (2016–2018), valamint az ELTE Társadalomtudományi Karán (2021−2022).

Doktori témája az Alsó-Rába-vidék dualizmus kori szabályozásának vizsgálata. Kutatóként elsősorban az érdekli, hogyan alakult a környezet és a társadalom viszonya, kölcsönhatása a történelemben: milyen jó gyakorlatok, együttműködési formák jöttek létre. Globalizációtörténeti Kutatócsoportban a rendszerváltás előtti környezetvédelmi mozgalmak nemzetközi kapcsolataival foglalkozik, a Vállalkozástörténeti Kutatócsoportban kutatott témája pedig a két világháború közötti Magyarország vállalati érdekképviseleteihez kötődik. Korábban foglalkozott középkori forráskiadással és jelenkor-történettel is. Szakmai érdeklődési körébe tartozik még a tanulás és tanítás szaktárgyi módszertana. Tagja a volt Eötvös collegistákból alakult Mika Sándor Egyesületnek, ahol konferenciák szervezésével, kötetszerkesztéssel foglalkozik.

Szakmai önéletrajz

Simonkay Márton

Munkahely címe: ELTE Társadalomtudományi Kar, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Tel.: +36 1 372 2500/6874
Email: simarci@gmail.com

Tanulmányok

Patrona Hungariae Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és AMI (1998–2002)
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium (2002–2010)
Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola (2002–2012, alapfok)
ELTE BTK történelem BA – földrajz minor (2010–2013)
ELTE Eötvös Collegium (2010–2013)
ELTE BTK történelem – földrajz tanári MA (2013–2016)
ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola, Társadalom- és gazdaságtörténet Doktori Program (2016–2020)
PhD-disszertáció megvédése (2024, summa cum laude)

Munkahely

Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, tanár (2016–2018)
MTA–SZTE–ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport, tudományos segédmunkatárs (2019–)
ELTE BTK Vállalkozástörténeti Kutatócsoport, tudományos segédmunkatárs (2022−)

Konferenciaelőadások

Búza vagy bárány? Bekerítések a kora újkori Angliában. (XIII. Eötvös Konferencia, Budapest, 2012. május 4.)

„Áldott felszabadulás a féktelen vizek zsarnoksága alul” – a Rába-szabályozás 1886 és 1893 közötti munkálatainak társadalmi megítélése (ELTE BTK Történeti Intézet Tudományos Diákkörének vitaülése, 19. századi szekció, Budapest, 2012. november 26. Azonos címmel: XXXI. OTDK Humán Tudományi szekció, Gazdaság- és társadalomtörténet a dualizmus korában tagozat, Debrecen, 2013. április 4.)

Vagy ilyen szabályozás lesz, vagy semmilyen! – a Rábaszabályozó Társulat első évtizede (1873-1883) (A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése, A vízgazdálkodás története szekció, Gödöllő, 2013. július 3.)

Csorbuló önrendelkezés vagy állami siker? Érdekek és vélemények a Rába-szabályozás kapcsán (1886–1893) (Víz és társadalom Magyarországon a középkortól az államszocializmus időszakáig, Budapest, 2014. január 31.)

Magyar földszeretet az „oláh tengerben”: narratívák Fodor Ferenc Elnemsodort falujában (Tempus Adest – konferencia az Eötvös Collegium 30 éve alapított Történész Műhelyének tiszteletére, Budapest, 2014. március 21.)
Csak a jó meleg Afrika… földrajzos projektterv, 10. osztály (Sulinetwork 2014, Konferencia, Tanárszakos hallgatók projektbemutatói – Intel® Teach Essentials a felsőoktatásban szekció, Győr, 2014. október 18.)

Levéltár és iskola a Kádár-korban (Arma – Colloquium Officiale III, Budapest, 2016. március 31.)

Mederben tartott fejlesztés: a vízrendezés jogi–intézményi kereteinek XIX. századi kialakulása Nyugat-Európában és Magyarországon (Nyitott Társadalomtörténet XII. Az ELTE TDI Társadalom- és gazdaságtörténeti PhD programjának konferenciája, Budapest, 2018. június 18.)

A vizek hasznáról és káráról – érdekellentétek és együttműködés a Rábaszabályozó társulatban (Salamander – konferencia a történelmi kutatás társadalmi céljáról és hasznáról, Budapest, 2019. április 11.)

Rising state, declining locality: regulating the Rába river in the Belle Époque (Zeitgeschichte als Interventionsgeschichte/Contemporary History as a History of Intervention, Bécs, 2019. május 10.)

Határ-kérdések az Alsó-Rába-vidék dualizmus kori szabályozásánál (Határ – határhelyzet – határátlépés. A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület konferenciája, Pécs, 2020. augusztus 27.)

A dualizmus kori Rába-szabályozás hatása a korabeli településhálózatra (Hálózatok és társadalomtörténet. A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület konferenciája, Székesfehérvár, 2021. augusztus 27.)

Worlds Connected by Water: Interstate Relations and Hydropower on the Danube (CENTRAL Workshop: Socialist (Dis)Connections. Bécs, 2022. június 27.)

Environmental Movements Linked Across the Iron Curtain in the 1980s (On the Move and on the Spot. Tracing Circulations and Adaptions of Knowledge from and to Eastern Europe, 2023. június 1.)

„Hainburg in Ungarn” − Magyar és osztrák környezetvédelmi mozgalmak a Duna védelmében az 1980-as években (Környezet és társadalom. A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület konferenciája, Jászberény, 2023. augusztus 24.)

Hogyan nem csapolták le a századfordulón a Fertőt? (Környezet és társadalom. A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület konferenciája, Jászberény, 2023. augusztus 24.)

Szerkesztés

Magyar Herold (szerkesztőbizottsági tag, 2014−)
HistGlob Working Paper (társszerkesztő, 2019−)

Egyéb előadások

Árvizek és szabályozás a Dunán. (Szent Imre Nap, Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, 2013. november 5.)
Az „aranykor” vége. 1914 és következményei. (Ferencvárosi Kolping Család Egyesület, 2014. június 21.)

Versenyeredmények (egyetemi)

XXXI. OTDK Humán Tudományi szekció, Gazdaság- és társadalomtörténet a dualizmus korában tagozat, 2013, 2. hely

Nyelvtudás

Latin (B2 középfok, C típusú komplex nyelvvizsga, emelt szintű érettségi alapján)
Német (B2 középfok, C típusú komplex nyelvvizsga)
Angol (társalgási szinten)

Ösztöndíjak, díjak

Fővárosi Diákösztöndíj (Fővárosi Önkormányzat, 2008–2009)
Szent Imre-díj (Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, 2010)
Ferencvárosi „deák” tanulmányi ösztöndíj (Ferencvárosi „deák” Közalapítvány, 2011)
Weiner-emlékplakett (Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola, 2012)
TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0030 Önálló lépések a tudomány területén (ELTE Eötvös Collegium, 2012–2013)
Tudományos Ösztöndíj Pályázat (ELTE BTK HÖK, 2013)
Köztársasági Ösztöndíj (ELTE BTK, 2013–2014, 2014–2015)

Egyéb szervezeti tagság

Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület, tag (2022−)
Mika Sándor Egyesület, alelnök (2013–2015), elnök (2018–2019)

Szabadidő

zene (zongora, orgona, gitár, kórus), táboroztatás, kirándulás, társasjáték

2012–2013

Részvétel középkori magyar címereslevelek forráskiadásában (ELTE Eötvös Collegium – ELTE BTK Történelem Segédtudományai Tanszék, vezető kutató: Körmendi Tamás)

2013–2014

Forrásgyűjtés és tanulmány írása az OTKA K 84276. számú, Vízhasználat, vízszabályozás és társadalom a 13–20. századi Magyarországon c. projekt (vezető kutató: Horváth Gergely Krisztián) zárásaként megjelent Víz és társadalom a középkortól a XX. század végéig. c. kötetbe

2019–

Részvétel tudományos segédmunkatársként az MTA–SZTE–ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport (vezető kutató: Tomka Béla) munkájában

2022–

Részvétel tudományos segédmunkatársként az ELTE BTK Vállalkozástörténeti Kutatócsoport (vezető kutató: Pogány Ágnes) munkájában

Válogatott publikációk

Environmental Movements Linked Across the Iron Curtain in the 1980s: Hungary, Austria, and the Danube. HistGlob Working Paper 12 (2024), 20 p.

Vízerőművek és környezetvédő mozgalmak: Adalékok az 1980-as évek osztrák–magyar kapcsolataihoz. Századok, 158. évf. (2024) 1. sz. 95−110.

Versengés a kooperációban. Bíró Pál és Hegedüs Lóránt harca a Gyáriparosok Országos Szövetsége elnökségéért (1926). Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv (2023), 279−299.

Határhasználat és folyószabályozás kataszteri térképeken. Egy győrsövényházi kisajátítás tanulságai a dualizmus korából. In: Kiss Zsuzsanna − Szilágyi Zsolt (szerk.): Határ, határhelyzet, határátlépés. A határok fizikai és mentális működése, változása és emlékezete. Szeged−Eger: Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület − Líceum Kiadó, 2022. 309−322.

Árvizek és területhasználat a dualizmus kori Alsó-Rába-vidéken. Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv (2021), 197−218.

Vízszabályozók hálózata. Társulati vezetés és vármegyei karrier a Rábaszabályozó Társulatban (1873−1918). Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv (2020), 69−92.

Elképzelt reformkor. Történetértelmezési vázlat. In: Koloh Gábor – Papp Viktor – Tőtős Áron (szerk.): “Eloszta bőkezűen; és termő fa gyanánt”. Tanulmányok Kövér György születésnapjára. Nagyvárad: Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége (RODOSZ), 2019. 15–34.

Levéltár-pedagógia ma és holnap. Levéltári Szemle, 67. évf. (2017) 4. sz. 50–65.

Források a Rábaszabályozó Társulat ügyviteli rendjéhez. In: Horváth Gergely Krisztián (szerk.): Víz és társadalom a középkortól a XX. század végéig. Budapest: Balassi Kiadó, 2014. 614–632.

Csorbuló önrendelkezés vagy állami siker? Érdekek és vélemények a Rába-szabályozás kapcsán (1886–1893). In: Horváth Gergely Krisztián (szerk.): Víz és társadalom a középkortól a XX. század végéig. Budapest: Balassi Kiadó, 2014. 343–376.

Teljes publikációs lista